CentOS6.5 X64中Development tools包含的组件一览表

安装Development Tools要安装的软件包:

Installing:
 autoconf               noarch 2.63-5.1.el6                       base    781 k
 automake               noarch 1.11.1-4.el6                       base    550 k
 bison                  x86_64 2.4.1-5.el6                        base    637 k
 byacc                  x86_64 1.9.20070509-7.el6                 base     48 k
 cscope                 x86_64 15.6-6.el6                         base    136 k
 ctags                  x86_64 5.8-2.el6                          base    147 k
 cvs                    x86_64 1.11.23-16.el6                     base    712 k
 diffstat               x86_64 1.51-2.el6                         base     29 k
 doxygen                x86_64 1:1.6.1-6.el6                      base    2.4 M
 elfutils               x86_64 0.152-1.el6                        base    201 k
 flex                   x86_64 2.5.35-8.el6                       base    286 k
 gcc                    x86_64 4.4.7-4.el6                        base     10 M
 gcc-c++                x86_64 4.4.7-4.el6                        base    4.7 M
 gcc-gfortran           x86_64 4.4.7-4.el6                        base    4.7 M
 gettext                x86_64 0.17-16.el6                        base    1.8 M
 git                    x86_64 1.7.1-3.el6_4.1                    base    4.6 M
 indent                 x86_64 2.2.10-7.el6                       base    115 k
 intltool               noarch 0.41.0-1.1.el6                     base     58 k
 libtool                x86_64 2.2.6-15.5.el6                     base    564 k
 patch                  x86_64 2.6-6.el6                          base     90 k
 patchutils             x86_64 0.3.1-3.1.el6                      base     95 k
 rcs                    x86_64 5.7-37.el6                         base    173 k
 redhat-rpm-config      noarch 9.0.3-42.el6.centos                base     59 k
 rpm-build              x86_64 4.8.0-37.el6                       base    127 k
 subversion             x86_64 1.6.11-10.el6_5                    updates 2.3 M
 swig                   x86_64 1.3.40-6.el6                       base    1.1 M
 systemtap              x86_64 2.3-4.el6_5                        updates  26 k
安装上面软件包所需的依赖关系包:
 alsa-lib               x86_64 1.0.22-3.el6                       base    370 k
 apr                    x86_64 1.3.9-5.el6_2                      base    123 k
 apr-util               x86_64 1.3.9-3.el6_0.1                    base     87 k
 atk                    x86_64 1.30.0-1.el6                       base    195 k
 avahi-libs             x86_64 0.6.25-12.el6                      base     54 k
 cairo                  x86_64 1.8.8-3.1.el6                      base    309 k
 cloog-ppl              x86_64 0.15.7-1.2.el6                     base     93 k
 cpp                    x86_64 4.4.7-4.el6                        base    3.7 M
 cups-libs              x86_64 1:1.4.2-50.el6_4.5                 base    317 k
 elfutils-libs          x86_64 0.152-1.el6                        base    181 k
 fontconfig             x86_64 2.8.0-3.el6                        base    186 k
 freetype               x86_64 2.3.11-14.el6_3.1                  base    359 k
 gdb                    x86_64 7.2-60.el6_4.1                     base    2.3 M
 gettext-devel          x86_64 0.17-16.el6                        base    155 k
 gettext-libs           x86_64 0.17-16.el6                        base    112 k
 glibc-devel            x86_64 2.12-1.132.el6                     base    978 k
 glibc-headers          x86_64 2.12-1.132.el6                     base    608 k
 gnutls                 x86_64 2.8.5-13.el6_5                     updates 346 k
 gtk2                   x86_64 2.20.1-4.el6                       base    3.3 M
 hicolor-icon-theme     noarch 0.11-1.1.el6                       base     40 k
 jasper-libs            x86_64 1.900.1-15.el6_1.1                 base    136 k
 kernel-devel           x86_64 2.6.32-431.5.1.el6                 updates 8.8 M
 kernel-headers         x86_64 2.6.32-431.5.1.el6                 updates 2.8 M
 libICE                 x86_64 1.0.6-1.el6                        base     53 k
 libSM                  x86_64 1.2.1-2.el6                        base     37 k
 libX11                 x86_64 1.5.0-4.el6                        base    584 k
 libX11-common          noarch 1.5.0-4.el6                        base    192 k
 libXau                 x86_64 1.0.6-4.el6                        base     24 k
 libXcomposite          x86_64 0.4.3-4.el6                        base     20 k
 libXcursor             x86_64 1.1.13-6.20130524git8f677eaea.el6  base     28 k
 libXdamage             x86_64 1.1.3-4.el6                        base     18 k
 libXext                x86_64 1.3.1-2.el6                        base     35 k
 libXfixes              x86_64 5.0-3.el6                          base     23 k
 libXft                 x86_64 2.3.1-2.el6                        base     55 k
 libXi                  x86_64 1.6.1-3.el6                        base     35 k
 libXinerama            x86_64 1.1.2-2.el6                        base     20 k
 libXrandr              x86_64 1.4.0-1.el6                        base     36 k
 libXrender             x86_64 0.9.7-2.el6                        base     30 k
 libXtst                x86_64 1.2.1-2.el6                        base     29 k
 libart_lgpl            x86_64 2.3.20-5.1.el6                     base     65 k
 libedit                x86_64 2.11-4.20080712cvs.1.el6           base     74 k
 libgcj                 x86_64 4.4.7-4.el6                        base     19 M
 libgfortran            x86_64 4.4.7-4.el6                        base    265 k
 libgomp                x86_64 4.4.7-4.el6                        base    118 k
 libjpeg-turbo          x86_64 1.2.1-3.el6_5                      updates 174 k
 libpng                 x86_64 2:1.2.49-1.el6_2                   base    182 k
 libproxy               x86_64 0.3.0-4.el6_3                      base     39 k
 libproxy-bin           x86_64 0.3.0-4.el6_3                      base    8.2 k
 libproxy-python        x86_64 0.3.0-4.el6_3                      base    8.4 k
 libstdc++-devel        x86_64 4.4.7-4.el6                        base    1.6 M
 libthai                x86_64 0.1.12-3.el6                       base    183 k
 libtiff                x86_64 3.9.4-10.el6_5                     updates 343 k
 libxcb                 x86_64 1.8.1-1.el6                        base    110 k
 mailcap                noarch 2.1.31-2.el6                       base     27 k
 mpfr                   x86_64 2.4.1-6.el6                        base    157 k
 neon                   x86_64 0.29.3-3.el6_4                     base    119 k
 openssh-clients        x86_64 5.3p1-94.el6                       base    402 k
 pakchois               x86_64 0.4-3.2.el6                        base     21 k
 pango                  x86_64 1.28.1-7.el6_3                     base    350 k
 perl                   x86_64 4:5.10.1-136.el6                   base     10 M
 perl-Compress-Raw-Zlib x86_64 1:2.021-136.el6                    base     69 k
 perl-Compress-Zlib     x86_64 2.021-136.el6                      base     45 k
 perl-Error             noarch 1:0.17015-4.el6                    base     29 k
 perl-Git               noarch 1.7.1-3.el6_4.1                    base     28 k
 perl-HTML-Parser       x86_64 3.64-2.el6                         base    109 k
 perl-HTML-Tagset       noarch 3.20-4.el6                         base     17 k
 perl-IO-Compress-Base  x86_64 2.021-136.el6                      base     69 k
 perl-IO-Compress-Zlib  x86_64 2.021-136.el6                      base    135 k
 perl-Module-Pluggable  x86_64 1:3.90-136.el6                     base     40 k
 perl-Pod-Escapes       x86_64 1:1.04-136.el6                     base     32 k
 perl-Pod-Simple        x86_64 1:3.13-136.el6                     base    212 k
 perl-URI               noarch 1.40-2.el6                         base    117 k
 perl-XML-Parser        x86_64 2.36-7.el6                         base    224 k
 perl-libs              x86_64 4:5.10.1-136.el6                   base    578 k
 perl-libwww-perl       noarch 5.833-2.el6                        base    387 k
 perl-version           x86_64 3:0.77-136.el6                     base     51 k
 pixman                 x86_64 0.26.2-5.1.el6_5                   updates 200 k
 ppl                    x86_64 0.10.2-11.el6                      base    1.3 M
 rsync                  x86_64 3.0.6-9.el6_4.1                    base    334 k
 systemtap-client       x86_64 2.3-4.el6_5                        updates 3.4 M
 systemtap-devel        x86_64 2.3-4.el6_5                        updates 1.4 M
 systemtap-runtime      x86_64 2.3-4.el6_5                        updates 189 k
 unzip                  x86_64 6.0-1.el6                          base    149 k
 xz                     x86_64 4.999.9-0.3.beta.20091007git.el6   base    137 k
 xz-lzma-compat         x86_64 4.999.9-0.3.beta.20091007git.el6   base     16 k
 zip                    x86_64 3.0-1.el6                          base    260 k
看到头晕。没事收藏下来。

相关阅读RelatedRead

Linux下编译安装OpenSSL

Linux下防止nmap简单扫描,修改SSH远程端口号

Ubuntu12.04自动挂载windows磁盘

Linux下设置用户登录欢迎词

Linux下df命令

Ubuntu 12单用户破解密码

Linux下yum安装提示程序正被占用的解决方法

2 条评论添加评论

路过来瞧瞧。欢迎回访

回复取消回复